BĄDŹ NA BIEŻĄCO - ZOSTAŃ NASZYM FANEM

Promocja - filtry powietrza

o filtrze:

 

TEFAL INTENSE PUR AIR XL PU6067F1

Intense Pure Air Auto XL to wyjątkowo cichy i wydajny oczyszczacz powietrza, który za sprawą 4 poziomów filtracji eliminuje do 99,99% zanieczyszczeń powietrza. Dzięki opatentowanemu filtrowi NanoCaptur™ urządzenie trwale usuwa formaldehyd, najbardziej szkodliwe zanieczyszczenie we wnętrzach, sprawiając, że Twoje otoczenie jest bezpieczniejsze i zdrowsze.

4 POZIOMY FILTRACJI

Dzięki czterem poziomom filtrowania, Intense Pure Air XL usuwa do 99,99% najdrobniejszych cząstek. Każdy poziom jest przeznaczony do specyficznego rodzaju zanieczyszczeń: 1. Filtr wstępny zatrzymuje większe cząstki (kurz, włosy, sierść itp.). 2. Filtr Active Carbon wychwytuje zapachy, gaz i lotne związki organiczne. 3. Filtr Allergy+ HEPA wychwytuje do 99,99% najdrobniejszych cząstek (zarodniki pleśni, kurz, pyłki, drobne cząstki – pył zawieszony PM2,5, bakterie, wirusy, sierść i złuszczony naskórek zwierząt itp.) 4. Opatentowany filtr NanoCaptur™ trwale usuwa formaldehyd, jeden z najniebezpieczniejszych związków w powietrzu.

 

  1. Promocja - filtry powietrza

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „FILTRY POWIETRZA”

§ 1.

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa oraz zasady organizacji oraz zasady przyznawania nagród w akcji promocyjnej „PROMOCJA - FILTRY POWIETRZA” (dalej: „Akcja promocyjna”) dotyczącego mieszkań dostępnych w sprzedaży w budynku D (ostatni etap) inwestycji Red Park.


2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Red Rhapsody 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-697 Warszawa, al. Jerozolimskie 53 lok. 120, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000751288, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej: NIP: 525-276-51-82 (dalej: „Organizator”), realizująca inwestycję mieszkaniową „Red Park” usytuowaną przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 382 w Poznaniu (dalej: „Inwestycja”).

3. Akcja promocyjna obowiązuje od dnia 19.10.2020 roku i trwa do wyczerpania zapasów filtrów. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania Akcji promocyjnej na warunkach nie gorszych niż dotychczasowe. O wydłużeniu okresu trwania Akcji promocyjnej Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.redpark.pl (zakładka „Aktualności”) oraz umieści stosowną informację w biurze Organizatora znajdującym się w biurze sprzedaży Inwestycji przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 382 w Poznaniu.


4. Tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny w biurze sprzedaży Inwestycji oraz na stronie internetowej: www.redpark.pl (zakładka „Aktualności”).


§ 2.

Osoby wyłączone z udziału w Akcji promocyjnej

1. Z udziału w Akcji promocyjnej wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, w tym członkowie ich najbliższych rodzin oraz osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.

2. Pod pojęciem „członków najbliższych rodzin” należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


§ 3.

Uczestnicy Akcji promocyjnej oraz zasady uczestnictwa

1. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem przystąpienia do Akcji promocyjnej jest:   

a. zaakceptowanie Regulaminu Akcji promocyjnej poprzez jego podpisanie przez  Uczestnika Akcji promocyjnej, potwierdzenie otrzymania podpisanego Regulaminu przez pracownika działu sprzedaży Organizatora oraz dostarczenie danych osobowych, o których mowa w § 8 do Organizatora wraz ze zgodą na ich przetwarzanie,
 b. zawarcie umowy deweloperskiej na nabycie 3 lub 4 pokojowego mieszkania znajdującego się w Inwestycji w terminie od 16.10.2020 do wyczerpania zapasów nagród. W przypadku, gdy umowa deweloperska zawierana jest przez więcej niż jedną osobę fizyczną (stronę umowy stanowi więcej niż jedna osoba), formularz zgłoszeniowy podpisują wszystkie osoby stanowiące stronę umowy, wskazując, która z osób będzie uczestnikiem Akcji Promocyjnej

3. Akcja promocyjna nie dotyczy mieszkań w Inwestycji objętych innymi Akcjami promocyjnymi, oraz mieszkań w cenie 6200 zł za metr kwadratowy.

4. Za dzień przystąpienia do Akcji promocyjnej przyjmuje się dzień dostarczenia do biura sprzedaży Organizatora dokumentów i informacji, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. a).

5. Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej tylko jeden raz odnośnie każdej umowy dotyczącej tego samego mieszkania.

6. Z Akcji promocyjnej wyłączone są umowy, które zostały zawarte w czasie obowiązywania Akcji promocyjnej w następstwie wcześniejszego rozwiązania umowy dotyczącej tego samego mieszkania zawartych w czasie nieobowiązywania Akcji promocyjnej.


§ 4.

Nagroda

1. Nagrodę otrzymuje każdy z uczestników, który spełnia wszystkie wymogi wskazane w §3 Regulaminu do wyczerpania zapasów.

2. Nagrodą jest filtr powietrza TEFAL INTENSE PUR AIR XL PU6067F1 lub inny filtr tego typu o zbliżonej wartości w przypadku, gdy TEFAL INTENSE PUR AIR XL PU6067F1 będzie niedostępny w sprzedaży (dalej: „Nagroda”).

3. Nagrody będą wydawane przez pracownika Organizatora w biurze sprzedaży Inwestycji. Uczestnik zobowiązany jest dokonać odbioru Nagrody osobiście lub za pośrednictwem pisemnie umocowanego pełnomocnika. Odbiór Nagrody uczestnik pisemnie potwierdza w protokole przekazania Nagrody.
Uczestnikowi Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę.
4. Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w Programie lojalnościowym oraz uzyskaniem Nagrody.

5. Wydanie Nagrody nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia przez Nabywcę z Organizatorem umowy deweloperskiej. Przekazanie filtru powietrza odbędzie się w ustalonym uprzednio terminie w biurze sprzedaży Inwestycji.

6. Biorąc udział w Akcji promocyjnej Uczestnik Akcji promocyjnej przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Nagroda otrzymana na podstawie niniejszego Regulaminu jest przychodem z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350) i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w tej ustawie.
7. Obowiązek odprowadzenia podatku spoczywa na Uczestniku Akcji promocyjnej, który otrzymał Nagrodę


§ 5.

Reklamacje

1. Uczestnikowi Akcji promocyjnej przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji dotyczących Akcji promocyjnej w terminie do 14 dni od ostatniego dnia obowiązywania Akcji promocyjnej. O wniesieniu reklamacji w terminie decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu w siedzibie Organizatora w przypadku złożenia reklamacji osobiście.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Organizatora.

3. Reklamacje zgłoszone drogą ustną, pocztą elektroniczną itp. nie będą rozpoznawane.

4. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego (imię, nazwisko reklamującego, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego), przyczynę reklamacji oraz żądanie jakiego rozwiązania domaga się reklamujący.

5. Organizator rozpozna reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania i powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu listem poleconym na adres podany przez reklamującego.

6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia uczestnika z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wynikających z umowy deweloperskiej.


§ 6.

Dane osobowe

1. Dane osobowe gromadzone w ramach niniejszego Akcji promocyjnej są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. nr 2018, poz. 1000, ze zm., dalej: „Ustawa”) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”)

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: office@red-development.pl.

4. Organizator, jako administrator danych osobowych, informuje, ze jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu RODO, a dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:
a. w celu związanym z organizacją i przebiegiem Akcji promocyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b. w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

5. Dane osobowe Uczestników Akcji promocyjnej będą przetwarzane przez Organizatora przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane tj. dane Uczestników do czasu zakończenia Akcji promocyjnej oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, związanych z Akcji promocyjnej oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa; rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamacje.

6. Dane osobowe gromadzone w ramach niniejszego Akcji promocyjnej będą przetwarzane przez Organizatora także w celach marketingowych zgodnie z Ustawą oraz RODO oraz w celu przesyłania informacji handlowych wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym na wskazany adres e-mail Uczestnika zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1219), po uprzednim wyrażeniu zgody przez Uczestnika.

7. Odbiorcą danych osobowych będzie Organizator.

8. Dane będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia Programu lojalnościowego.

10. Uczestnik Akcji promocyjnej ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia, w szczególności jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Organizatora z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Decyzje dotyczące przebiegu Akcji promocyjnej nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

13. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy Organizatora, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora, usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT.


§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
a. okoliczności siły wyższej,
b. zmiany obowiązujących przepisów prawa,
c. istotnej zmiany w przedsiębiorstwie Organizatora uniemożliwiająca przeprowadzenie Programu lojalnościowego.

2. Zmiana Regulaminu nie wpływa jednak na prawa Uczestnika uprzednio nabyte. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje za pośrednictwem Strony Internetowej Facebook Akcji promocyjnej oraz umieści stosowną informację w Biurze Organizatora.

4. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia Uczestnik lub Organizator nie mogli rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie można było zapobiec, a które uniemożliwia trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków.

5. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Organizator dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz szczegółowych przepisów prawa.

7. Niniejsza Akcja nie jest "grą losową”, "loterią fantową”, "zakładem wzajemnym” ani "loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540, ze zm.).

8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu lub sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny dla Organizatora.

9. Biorąc udział w Programu lojalnościowego, Uczestnik akceptuje Regulamin w brzmieniu dostępnym w Punkcie obsługi Akcji promocyjnej w chwili przystąpienia do Programu lojalnościowego. Przystąpienie uczestnika do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z tym, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść, w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.10.2020 roku.

Organizator Akcji